Patiënteninformatie

RICH-Q staat voor : Renal Insufficiency Therapy in Children; Quality Assessment and Improvement.

Vertaald in het Nederlands:

Centrale registratie en frequente terugkoppeling ter verbetering van de huidige kwaliteit van behandeling van kinderen met een chronische nierinsufficiëntie.


Inleiding


In Nederland wordt chronische nierfunctievervangende therapie bij kinderen uitgevoerd in vier verschillende, allen betrekkelijk kleine centra. In België zijn dit er 5. Tussen deze centra bestaat geen structureel inhoudelijk overleg over dialyse patiënten. Ook bestaan er geen landelijke protocollen of richtlijnen over dialysebehandeling bij kinderen, noch over de behandeling van preterminale nierinsufficiëntie of over behandeling na transplantatie. Uit mondelinge overdracht blijkt, dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de behandeling strategieën in de verschillende centra.
Hart- en vaatziekten zijn een belangrijk gevolg van chronische nierziekte bij kinderen. Door deze ziekten bestaat er een kans op ernstige hartziekte op jonge leeftijd of zelfs vroegtijdig overlijden. Om hart- en vaatziekten op te sporen, zijn tegenwoordig bij volwassen patiënten niet-belastende en niet-pijnlijke technieken ontwikkeld. Betrouwbare gegevens over dit onderzoek bij kinderen zijn momenteel nog schaars. Vroege opsporing van hart- en vaatziekte en een mogelijk verband daarvan aantonen met de uitgevoerde behandeling die het kind heeft ondergaan is erg belangrijk om de prognose van deze kinderen te verbeteren.
Naast lichamelijke gevolgen kan langdurige behandeling van een kind ook gevolgen hebben voor zijn / haar algehele welbevinden en bijvoorbeeld zijn / haar schoolprestaties. Daarom wordt er ook naar deze factoren gevraagd om te zien of hier ook verschillen in zijn te vinden bij de verschillende soorten behandelingen.
Centrale registratie van behandeling, gekoppeld aan onderzoek naar de doelmatigheid van behandeling is binnen de gezondheidszorg een belangrijk instrument gebleken om de zorg te verbeteren. Recente internationale studies hebben laten zien dat de gezondheidstoestand van kinderen met chronische buikdialyse aanzienlijk verbeterde onder een meer strikte kwaliteitscontrole. Registratie en kwaliteitsbewaking van chronische dialyse bij kinderen in Nederland zijn essentieel om de behandeling van deze kinderen te optimaliseren.

 

Doel RICH Q


1.  Vaststellen van de huidige kwaliteit van zorg bij kinderen zonder nierfunctie aan de hand van lichamelijke en psychosociale kwaliteitsindicatoren
2.  Kwaliteitsverbetering van de zorg via halfjaarlijkse intervisie alle centra
3.  Observationele studie naar de verschillende effecten op de kwaliteitsindicatoren van de verschillende vormen van nierfunctievervangende therapie

Wetenschappelijk onderzoek.
In het algemeen geldt dat medisch wetenschappelijk onderzoek de (enige) manier is om in de toekomst de medische zorg verder te verbeteren. Om dit mogelijk te maken willen wij u toestemming vragen, om uw zoon/dochter aan dit onderzoek mee te laten doen. Met de resultaten van dit onderzoek willen wij een beter inzicht krijgen in de kwaliteit van de behandeling van kinderen met chronische nierziekten.

Wat betekent meedoen aan het onderzoek voor uw zoon/dochter en u
Voor dit onderzoek vragen wij u toestemming om gebruik te maken van de gegevens die tijdens de reguliere controles van uw zoon/dochter worden verzameld. Deze zullen door uw eigen arts of verpleegkundige ingevuld worden in de onderzoeksformulieren. Daarnaast zullen er jaarlijks bij de reguliere controle 2 extra buizen bloed afgenomen worden voor extra onderzoek en opslag zodat we later nog materiaal hebben als er andere bepalingen gedaan moeten worden. Dit bloed zal uiteraard volstrekt anoniem bewaard worden, evenals alle andere onderzoeksgegevens.
Tijdens één van de volgende controles bij uw kindernefroloog zullen er een onderzoeker en een onderzoeksverpleegkundige aanwezig zijn. Zij zullen naast de standaardcontroles een vaatonderzoek doen, welke ongeveer drie kwartier in beslag neemt. Dit onderzoek is een soort echo-onderzoek en niet belastend voor uw kind. Het zal na 6, 12, 36 en 48 maanden herhaald worden. Tevens willen wij u vragen een vragenlijst in te vullen over het algehele welbevinden, schoolprestaties en sociaal functioneren van uw zoon / dochter. Dit zal vervolgens halfjaarlijks herhaald worden.

 

Verzekering


Overeenkomstig de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen heeft de AMC Medical Research B.V. voor medisch-wetenschappelijk onderzoek een verzekering afgesloten. De gegevens zijn te vinden in de verzekeringsbijlage die u gelijktijdig met de patiënteninformatie heeft ontvangen.

 

Vrijwillige deelname


Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Dat is de reden waarom wij u hierover met deze brief nader informeren en graag bereid zijn om eventuele vragen met u te bespreken. Als u dit zou wensen is het ook mogelijk om uw gegeven toestemming weer in te trekken. Dit zal uiteraard geen consequenties hebben voor de behandeling van uw kind. Wij hopen natuurlijk dat u met uw zoon of dochter bereid bent om aan dit onderzoek mee te werken.

 

Vertrouwelijkheid van de gegevens


De gegevens die in het kader van dit onderzoek worden verzameld zullen vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens worden anoniem verwerkt en bewaard zodat ze niet zijn te herleiden tot individuele personen.

 

Wilt u meer weten?
Wij zijn graag bereid om u nadere toelichting te geven of vragen te beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen met de behandelende kindernefroloog van uw zoon/dochter of met mw. drs. M. van Huis, arts-onderzoeker bij het AMC, Amsterdam, te bereiken via
info@rich-q.nl .